Litir chuig Daltaí/Tuistí 6bl

10 Bealtaine 2020

 

A Dhaltaí/Thuismitheoirí/Chaomhnóirí

 

The decision has been taken by Government to postpone the Leaving Certificate examinations for 2020 and to offer students a system of Calculated Grades in its place. This is an exceptional time and while this decision might have brought about some relief; I’ve no doubt that many worries now come to the fore. This is a National Process and we hope to do undertake this is in the fairest, compassionate, professional way as possible in Coláiste de hÍde.

 

All students will be given the option to receive a State Certificate of Calculated Grades in each subject that they have studied. The calculated grades model will have the same status as Leaving Certificate results awarded to students in previous years, but students will also have the opportunity to sit the conventional Leaving Certificate examination, if they wish. No date is available for this yet, but suffice to say that any student who opts for the examination, will not receive results in time for college entry, for this year.

 

The earlier arrangement by the Department of Education and Skills (communicated in March) that full marks would be awarded in respect of the orals and music performance tests was predicated on the written examinations proceeding this summer. As the examinations will not proceed, that arrangement will not apply.

 

A system of Calculated Grades will be generated using a statistical model. It will combine estimates of a student’s expected performance with the school’s statistical profiles of achievement in a subject and level, in line with national performance standards over time. Essentially teachers will use their professional judgement in estimating what result they expect your son/daughter would have attained had he/she sat the leaving Certificate, based on may factors of his/her education with us here at Coláiste de hÍde.

 

The role of the school is to provide marks and rankings that reflect:

  • An estimation of the percentage mark in each subject that each candidate is likely to have achieved
  • Class ranking for each student in each subject

 

As principal, I will then review the process applied in order to check on the fair treatment of students.

 

The school then sends the data to the Department of Education and Skills. This estimation is then aligned with a number of national measurement guidelines in order to ensure fairness for all.

 

There will be strong oversight and control and a number of inherent quality assurance measures to ensure students receive as fair a result as possible.

 

We are asking all students and parents/guardians to refrain from contacting teachers or the deputy principal/principal to discuss, query or suggest any reference to subject percentages. We appreciate your cooperation with this request.

 

Our next step will be to engage with the Patron and seek advice on certain issues, fully appraise ourselves with the detail, discuss this with our staff and in time begin the process. I understand there will be many issues individually with Levels and Subject choice etc. and we will endeavour to open the correct forum in time so all these issues can be discussed before we start the process. Please keep engaged via email. It is worth pointing out that all 6th Year work has now ceased for the academic Year.

 

Our Guidance and Counselling Services will remain and you may contact Pádraig in relation to this.

padraigmacanbhaird@colaistedehide.ie

 

You may wish to access the school to recover locker content, return books/ipads and guidance will be provided at a later stage with this.

 

That’s all for now. I will be in contact shortly with regards to an online tionól when more information comes our way. I have attached a Q and A document which might answer some questions you have. In the meantime, try to take time to do something you enjoy and forget about all this Leaving Cert talk for awhile. I’ve no doubt the last few weeks have been quite stressful for a lot of you.

 

I will be in contact shortly.

 

Míle buíochas,

 

Le dea-mhéin,

 

Conchubhair Mac Ghloinn

 

Príomhoide Gníomhach na Scoile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dhaltaí/Thuismitheoirí/Chaomhnóirí

 

 

Rinne an rialtas  cinneadh an Ardteistiméireacht a chur ar athló don bhliain 2020 agus tairscint a thabhairt ar dhaltaí bunaithe ar Ghrádanna Réamh-mheasta a chur i bhfeidhm. Seo tréimhse fíoreisceachtúil agus cé gur tháinig faoiseamh oraibh tar éis an fógra a chloisteáil, níl aon dabht faoi ach go bhfuil neart imní oraibh mar gheall air. Is próiséas Náisiúnta é seo agus táimid ag súil tabhairt faoin bpróiséas sa bhealach is cothroime, is báúla agus is gairmiúla i gColáiste de hÍde.

 

Beigh rogha tugtha chuig na daltaí uilig Teastas Stáit de Ghrádanna Réamh-mheasta a ghlacadh i ngach ábhar a rinne siad staidéar air. Beidh an stádas céanna ag an gcóras seo mar a bhí ag na torthaí bronnta ar dhaltaí le blianta anuas don Ardteist, ach beidh deis ag daltaí na Scrúdaithe Stáit traidisiúnta a dhéanamh más maith leo. Níl aon dáta ar fáil go fóill, ach is leor a rá pé dalta a dhéanann an cinneadh seo, ní bheidh siad in am don chóras iontrála Coláiste i mbliana.

 

Bhí an socrú a rinneadh ní ba luaithe leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta (i mí an Mhárta) go mbeidh lánmharcanna bronnta ar dhaltaí mar gheall ar bhéaltrialacha agus ar  scrúdúithe praicticiúla Ceol déanta ar an mbunús go leanfadh na scrúdaithe ar aghaidh sa Samhradh. Ní bheidh an socrú anois i bhfeidhm mar nach bhfuil na scrúdaithe ag dul ar aghaidh.

 

Beidh an córas Grádanna réamh-mheasta déanta ag baint úsáide as leagan staitistící. Beidh meastacháin ar thorthaí ionchais na ndaltaí san áireamh le staitisticí ar phróifíl gnóthachtála scoile sna hábhair agus léibhéal, de réir thorthaí caighdeánacha Náisiúnta thar tréimhse. Go bunúsach, déanfaidh na múinteoirí a mbreithiúnas gairmiúil chun meastacháin a dhéanamh cén grád a bhfaighfeadh do mhac/d’iníon dá mbeadh sé ag tabhairt faoin Ardteist, bunaithe ar go leor factór  le linn a (h)oideachas anseo i gColáiste de hÍde.

 

Is é ról na scoile ná marcanna agus ordú-ranga a léiríonn:

 

  • Meastacháin ar mharc ceadatáin is dóchúla i ngach ábhar a bhainfeadh an t-iarratasóir amach
  • Ordú-ranga do gach aon dalta i ngach ábhar

 

 

Déanfaidh mé athbhréithniú, mar phríomhoide,  ar an bpróiséas curtha I bhfeidhm chun cinnteacht a dhéanamh do cothromas na ndaltaí.

.

Beidh maoirseacht agus riailaitheoir láidir i bhfeidhm agus go leor rialacha dearbhaithe cáilíochta go háitiúil i bhfeidhm againn le cinntiú go bhfaighfeadh gach scoláire an toradh is cothroime is gur féidir.

 

 

 

Táimid ag fíorú ar gach dalta agus tuimitheoir/caomhnóir gan teagmháil a dhéanamh leis na múinteoirí/príomhoide Tánaisteach/Príomhoide chun ceist a chur, céadatáin a phlé nó rud a chur in iúl maidir le céadatáin scoile. Ba mhór again bhur gcomhoibriú leis an achain áirithe seo.

An chéad chéim eile nó gníomhú leis an bPátrúnacht agus comhairle a fháil ar théamaí áirithe, saineolas a bhailiú maidir le sonraí, é a phlé i measc na foirne agus tús a chur leis an bpróiseas. Tuigim go maith go mbeidh buarthaí áirithe maidir le léibhéal agus roghnú ábhar srl. Agus déanfaimid ár ndícheall an fóram ceart a chur ar fáil ionas go mbeimid in ann na buarthaí uilig a phlé roimh thús an phróiséis. Coinnigí ag faire amach ar na ríomhphoist. Tá sé tábhachtach a lua go bhfuil gach cúrsa oibre leis an 6bl curtha i gcríche don bhliain acadúil seo.

 

Beidh na seibhisí Treoracha agus Comhairleoireachta fós ar fáil agus is féidir libh teagmháil a dhéanamh le Pádraig faoi. padraigmacanbhaird@colaistedehide.ie

 

Beidh cead agaibh teacht chun na scoile chun rudaí a bhailiú ó na taisceadáin, leabhair/ipadanna a fhilleadh agus beidh comhairle air amach anseo.

 

Sin é anois a chairde. Beidh mé i dteagmháil libh go gairid maidir le Tionól ar líne nuair a thagann níos mó eolais inár dtreo. Gheobhaidh sibh faoi iamh doiciméad Ceisteanna agus Freagraí a d’fhéadfadh bhur bhfreagraí a fhreagairt. Idir an dá linn, déanaigí iarracht rud a dhéanamh a thaitníonn go mór leat agus dearmad a dhéanamh ar an gcaint Ardteiste ar feadh tamall. Tuigim go maith go raibh an-bhuairt ar go leor agaibh le cúpla seachtain anuas.

 

Beidh mé i dteagmháil libh go gairid.

 

Míle buíochas,

 

Le dea-mhéin,

 

Conchubhair Mac Ghloinn

 

Príomhoide Gníomhach na Scoile

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *