Coláiste de hÍde

Meas ~ Bród ~ Comhar Respect ~ Pride ~ Teamwork

Coláiste de hÍde

Meas ~ Bród ~ Comhar Respect ~ Pride ~ Teamwork

Coláiste de hÍde

Meas ~ Bród ~ Comhar Respect ~ Pride ~ Teamwork

Coláiste de hÍde

Meas ~ Bród ~ Comhar Respect ~ Pride ~ Teamwork

Ár Scoil - Our School

Is coláiste pobail é Coláiste de hÍde faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. Is scoil mheasctha ilchreidmheach í Coláiste de hÍde. Múintear mic léinn trí mheán na Gaeilge agus déanann mic léinn agus múinteoirí cumarsáid trí Ghaeilge.

Coláiste de hÍde is a community college under the patronage of Dublin and Dun Laoghaire Education and Training Board. Coláiste de hÍde is a multi-denominational mixed school. Students are taught through the medium of Irish and students and teachers communicate through Irish.

Nuacht - News

School Calendar

Déanann Coláiste de hÍde a dícheall barr feabhais a bhaint amach i ngach gné den chultúr, lena n-áirítear spórt, drámaíocht agus ceol, ina dtugtar dúshlán agus spreagadh do mhic léinn a lánacmhainneacht a bhaint amach mar dhaoine.

Coláiste de hÍde strives for excellence in all aspects of culture, including sport, drama and music, wherein students are challenged and encouraged to realise their full potential as people.

Rollú - Enrolment

Cláraigh do spéis do do pháiste freastal ar Choláiste de hÍde.

Register your interest for your child to attend Coláiste de hÍde.

Téigh i dteagmháil - Get in Touch