DEISDelivering Equality of Opportunity in Schools

Tá Coláiste de hÍde sa chlár DEIS ó 2017. Is clár rialtais é DEIS a dhíríonn ar riachtanais oideachasúla daltaí ó cheantair atá faoi mhíbhuntáiste. Faigheann an scoil tacaíocht bhreise ón Roinn Oideachais (airgead agus acmhainní cosúil le hOifigeach Caidrimh, Baile, Scoile agus Pobail) agus úsáideann an scoil na hacmhainní sin chun díríu ar fheabhsúcháin sna rannóga seo a leanas:

● Litearthacht
● Uimhearthacht
● Tinreamh
● Gnóthachtáil Scrúduithe
● Coinneáil Daltaí
● Folláine
● Aistriú
● Comhpháirtíocht le Tuistí / Pobal

Coláiste de hÍde is part of the DEIS programme since 2017. DEIS is a government programme that aims to address the educational needs of students from disadvantaged communities. The school receives additional support from the Department of Education (funding and resources such as the Home School Community Liaison Officer) and the school uses those resources to bring about improvements in the following areas:

● Literacy
● Numeracy
● Attendance
● Examination Attainment
● Retention
● Wellbeing
● Progression
● Partnership with Parents / Community