TREOIRGuidance

Tagraíonn Treoir do réimse de thaithí foghlamtha a chuireann béim ar fhorbairt an duine sa bhealach go dtugtar cabhair do dhaltaí roghanna a dhéanamh faoin saol, agus leis na hathruithe a thagann as na roghanna seo. Is féidir na roghanna sin a rannú i dtrí chatagóir: pearsanta / sóisialta, oideachasúil agus gairmiúil. Tá sé mar aidhm ag an gclár treorach i gColáiste de híde tacú leis na daltaí a lánacmhainn a bhaint amach.

I measc na ngníomhaíochtaí treorach a chuirtear ar fáil do dhaltaí áirítear na cinn seo a leanas:

 • Comhairleoireacht (ar bhonn aonair nó i ngrúpaí)
 • Measúnú ina mbaintear úsáid as uirlisí ar nós tástálacha síciméadracha
 • Eolas ar ghairmeacha agus deiseanna fostaíochta / oideachasúla (trí ranganna, imeachtaí gairme, cainteanna, taithí oibre)
 • Cláir forbartha oideachasúla (ar nós scileanna staidéir agus roghnú ábhar)
 • Cláir forbartha phearsanta agus shóisialta
 • Teagmháil a chothú le seirbhísí sa phobal chun cur leis an obair threorach sa scoil

Tá níos mó eolais faoin chlár treorach i bPlean Treorach na scoile.

Guidance refers to a range of developmental learning experiences that are designed to assist students make life choices, and to support them in following their chosen pathway. These choices may be divided into three areas: personal / social, educational and vocational.  The guidance programme in Coláiste de hÍde aims to support students to reach their full potential.

Guidance activities that are provided include:

 • Counselling (on an individual or group basis)
 • Assessment using tools such as psychometric tests
 • Information on careers and employment/educational opportunities (through classes, careers events, speakers, work experience)
 • Educational development programmes (such as study skills and subject choice)
 • Personal and social development programmes
 • Cultivating links with services in the community to enhance the guidance work in school

More information about the guidance programme is available in the school Guidance Plan.